سی پتذ زرتشت

ـ آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر....
۲ـ قبل از جواب دادن فکر کن.....
۳ـ هیچکس را تمسخر مکن......
۴ـ نه به راست و نه به دروغ قسم مخور......
۵ـ خود برای خود، زن انتخاب کن......
۶ـ به شرر و دشمنی کسی راضی مشو......
۷ـ تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما......
۸ـ کسی را فریب مده تا دردمند نشوی......
۹ـ از هرکس و هرچیز مطمئن مباش.......
۱۰ـ فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی......
۱۱ـ بیگناه باش تا بیم نداشته باشی......
۱۲ـ سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی......
۱۳ـ با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی........
۱۴ـ راستگو باش تا استقامت داشته باشی.....
۱۵ـ متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی.....
۱۶ـ دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی.....
۱۷ـ معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی......
۱۸ـ دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی.......
۱۹ـ مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی......
۲۰ـ سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی.......
۲۱ـ روح خود را به خشم و کین آلوده مساز......
۲۲ـ هرگز ترشرو و بدخو مباش......
۲۳ـ در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.......
۲۴ـ اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده....
۲۵ـ دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین......
۲۶ـ چالاک باش تا هوشیار باشی........
۲۷ـ سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.......
۲۸ـ اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری........
۲۹ـ با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.......
۳۰ـ مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند..........

/ 0 نظر / 37 بازدید