قلعه انوشیروان جندق

درون قلعه انوشیروان جندق که سال هاست به فراموشى سپرده شده هنوز زندگى جریان دارد.جندق از آن روستاهاى کویرى است که براى درک کویر، معمارى کویرى و مردم شناسى مردم کویر بسیار قابل توجه است.به همین دلایل و به لحاظ داشتن آثار باستانى و طبیعى، مى تواند یکى از روستاهاى هدف گردشگرى باشد.جندق ادغام شده جنب دق و به معنى حاشیه کویر و زمین صاف است. یکى از جاذبه هاى این روستا واقع شدن در مسیر ریگ جن است و عبور از ریگ جن یکى ازبرنامه هایى است که مى تواند در تورهاى ماجراجویانه مورد هدف باشد.

/ 0 نظر / 98 بازدید