آیین اختیار

آیین اختیارکتابی از کورش نیکنام
دکتر کوروش نیکنام، محقق و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان، درباره مطالب این کتاب گفت: زرتشتیان، پیروان آیین یکتاپرستی در ایران باستانند و پیام‌آور آنان، زرتشت، آموزگار و اندیشمندی است که یکتاپرستی را سفارش کرده و شیوه درست زندگی کردن، شادمان زیستن و رستگار شدن را به مردم سرزمین ایران آموخته است . پیروان وخشور (پیامبر) بزرگ ایران باستان را «مزده‌یسنا»، یعنی پرستندگان مزدا یا از روی نام بنیانگذار این آیین، زرتشتی می‌نامند. وی افزود: زادگاه زرتشت و بسیاری از پیروان او، سرزمین ایران است. به همین علت، زرتشتیان در نیایش‌های خود سرزمین ایران را نیز پیوسته ستایش می‌کنند و به مردان و زنان پارسای آن درود می‌فرستند. این پژوهشگر خاطرنشان کرد: در اندیشه و پیام اشو زرتشت، خداوند هستی‌بخش، اهورامزدا نام دارد. اهورا یعنی هستی‌بخش، مز بزرگ نام دارد و دا از دانش و دانایی آمده است. از این دیدگاه خداوند، دانای بزرگ هستی‌بخش است. نویسنده کتاب «اندرزنامه زرتشت» یادآور شد: نگرش آیین زرتشت به جهان هستی، پیروی و پیوستن به قانون اشا است. از دیدگاه او خداوند جان و خرد، جهان را بر پایه هنجاری آفریده که بر تمام هستی حکمفرماست و او این هنجار و نظم حساب شده را اشا می‌نامد. استواری قانون اشا بر جهان هستی، بازتاب اراده و خواست پروردگار است. وی افزود: انسان باید خود را با هنجار هستی، همگام و همراه سازد. راستی و درستی، مهر و فروتنی و فروزه‌های نیک انسانی را در خود پرورش دهد تا با هنجار اشا همراه و همگام شود. قانون اشا، نیروی هماهنگ کننده جهان هستی است و هیچ پدیده‌ای از اتم تا کهکشان وجود ندارد که بر پایه این هنجار هماهنگ، استوار و پایدار نباشد. مولف کتاب «از نوروز تا نوروز» خاطرنشان کرد: اشو زرتشت، در فلسفه پیام خود به دو گوهر همزاد ولی متضاد اشاره دارد که در نظم هستی نقش دارند. اثر این دو گوهر نیرویی است که در کوچکترین ذره‌ها به صورت مثبت و منفی در پروتون و الکترون وجود دارد و در همه جای هستی حتی کهکشان به گونه کشش و رانش یا دو نیروی ناهمگون اثر می‌گذارند. وی افزود: این دو گوهر همزاد لازم و ملزوم یکدیگرند، از این رو اهورامزدا خالق بدی‌ها و زشتی‌ها نیست و آنچه آفریده شده بر مبنای خرد اهورایی، همه نیک و خوب به‌شمار می‌آیند. این کتاب از 9 بخش با عناوین نگاهی به دین زرتشت، زرتشتیان ایران، جشن نوروز و زرتشتیان، آیین زرتشت، زرتشت می‌گوید، آیین اختیار، اندیشه‌های مشترک اوستا و وداها، گوناگون از فرهنگ زرتشتی و گفتار و گفتگوی دینی تشکیل شده است. دو گوهر همزاد، بهشت و دوزخ، تازگی و پویایی، شادمانی و خوشبختی، جبر و اختیار، عرفان زرتشت، پیام زرتشت، اندیشه و باورهای آریایی، نیایش و نیایشگاه، آیین درگذشتگان، فروغ وحدت، گات‌ها کتاب دینی زرتشتیان، جشن نیکوکاری، داد و دهش در فرهنگ زرتشتیان و ... از جمله عناوین مختلف بخش‌های این کتابند.

/ 0 نظر / 30 بازدید