قلعۀ خورمیز

قلعۀ خورمیز
بر روی تپهای مشرف بر روستای خورمیز، قلعهای از سنگ و خشت بنا شده که دارای شاهراهی در وسط بوده و مسیرهای دیگری از آن منشعب میشده و امکان دسترسی به اماکن مختلف قلعه را میسّر میکرده است. این قلعه به نقل از جامع مفیدی، توسط «هرمز پسر انوشیروان» ساخته شده است.
درون این قلعه، چاه مربع شکلی است که درون سنگ سیاه سخت به عمق 15 متر حفاری شده و همان چاهی است که «سیدرکن­الدین حسینی» در آن محبوس بوده است.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید