کتا ب های متلب فارسی با رئوس متالب

- کتاب آموزش مطلب به کوشش مشکی باف و برمکی در ۱۰۳ صفحه وحجم ۵/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

 

الگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب /  پارامترهای اولیه  / دستورهای ابتدایی  /  m-file /  Matlab Function /  کنترل در برنامه نویسی /  منطق در شرط / گرد کردن / توابع عددی prims/ factorial / Gcd / Lcm / / توابع مختلط / Abs / Complex / Imag / Real / Angle / Conj / توابع نمایی / Sqrt / sqrtm / Nthroot / power / pow2 / exp / log / توابع مثلثاتی / دستورات منطقی در برنامه نویسی  / Isempty / Isnumeric / Isequal / Isreal / Isprime / توابع زمان Clock / Date / Tic ... toc / pause / توابع آرایه ای / numel / lenghth / find / size /ماتریسهای خاص  magic / rand / eye / ones /zeroes / توابع ماتریسی / max / min / sort / sum / prod / mean / diag / det / trace / rank / flipdim / fliplr / flipud / rot90 / کار با فایل /  load / open / dlmwrite / dlmread / textread / رسم دو بعدی / plot / تنظیمات صفحه رسم / Xlabel / Ylabel / title / legeand / ترسیم در یک صفحه / subplot / رسم سه بعدی / plot3 / رسم سطح و لایه / peaks / meshgrid / mesh / contour / meshc / surf / surfc / countour3 / plot3 / view / ترسیم توابع / ezplot / ezplot3 / ezmesh / ezsurf / نمودارهای آماری / bar / hist / stairs /  چند جمله ای ها / root / ply / polyval / polyfit / ginput / polyder / polyint / conv / deconv / توابع سمبلیک / syms / eval / limit / diff / int / compose / symsum / finvese / jacobian / مراجع مهم در برنامه نویسی متلب

 

۲- جزوه آموزش مطلب به کوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

 Matlab  مطلب چیست؟ / استفاده از help / استفاده از demo / عملیات ابتدایی  / ذخیره کردن و بازیابی داده ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش / چند جمله ایها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای / ضرب و تقسیم چند جمله ایها / مشتق چند جمله ای / برازش منحنی چند جمله ای / عملیات و توابع منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ٢ بعدی / مودارهای ۳ بعدی / مودارهای ۵/۲ بعدی / برنامه نویسی m-file در متلب / استفاده از diary  برای ایجاد برنامه / تابع / کنترل جریان محاسبات /خطایابی برنامه ها / مشتق. حد. انتگرال . و حل معادلات دیفرانسیل /  تبدیل لاپلاس و معکوس آن / تبدیل فوریه و تبدیل Z و / Simulink /  شبیه سازی یک مدار ساده / ساخت مدار با کتابخانه powerlib / شبیه سازی مدار / تحلیل یک مدار ساده / تحلیل حالت پایدار / تحلیل فرکانسی / بدست آوردن امپدانس متقابل فرکانسی از مدل فضای حالت / بدست آوردن امپدانس فرکانسی از قطعه اندازه گیر امپدانس و قطعه نمایشگر گرافیکی.

 

۳- جزوه آموزش متلب به کوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه / پنجره Command / تنظیم دقت نمایش اعداد / اعداد ثابت / clc دستور / دستور clear / اعمال ریاضی روی ماترس ها / دستور linspace / ترانهاده یک ماتریس / فراخوانی یک ماتریس / توابع مربوط به ماتریس / m-fail / ماتریس ها در matlab / M-File/ رسم نمودار در matlab/  دستور grid / دستور hold / برچسب نمودار / تعیین حدود نمودار / دستور  plot / دستور subplot / تابع plot3 / رسم دو بعدی نمودارهای گسسته / نمودارهای میله ای / نمودار قطبی / تابع mesh/  تابع meshgrid / دستور  for . if .  switch/ تابع inlink / تابع input / محاسبات عددی در matlab / انتگرال گیری عددی / تابع quid / تابع trapz / مشتق گیری عددی / تابع diff / محاسبات سمبلیک در matlab / دستور pretty /  اعمال جبر در سمبلیک/ انتگرال گیری و مشتق گیری سمبلیک / استاندارد سازی و ساده سازی عبارات سمبلیک / تابع collect / تابع factor / تابع expand / محاسبه سمبلیک تبدیل لاپلاس / عکس لاپلاس / محاسبه سمبلیک تبدیل z در متلب / عکس تبدیل z / حل معادلات جبری / حل معادلات دیفرانسیل به روش سمبلیک .

۴- جزوه آموزش مطلب به کوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

 

 آشنایی با پنجره های MATLAB /  مقدمات کار با MATLAB /  محاسبات عددی آرایه ها /  آرایه های استاندارد /  اندازه ماتریس ها / ایجاد تغییر در ماتریس ها / مرتب آردن آرایه ها / جستجو در آرایه ها / کاربرد در داده های آماری / ماتریس به عنوان ضرایب چند جمله ای / ماتریس به عنوان مجموعه /  محاسبات ماتریسی / مدیریت فایل ها و متغیرها / تابع plot /  بر چسب ها، تنظیمات و ... /  نمودارهای متعدد / ساخت function file / حلقه های تکرار /  حلقه for / حلقه while / عملگرهای منطقی / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجرای برنامه.

۵- جزوه آموزش مطلب به کوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه MATLAB چیست؟ / استفاده از help / استفاده ازdemo / عملیات ابتدایی در مطلب/ تعریف کردن آرایه ها و عملیات جبری روی آنها / ذخیره کردن و بازیابی داده ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش با دستورات format و disp / چند جمله ایها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای / ضرب و تقسیم چند جمله ایها / مشتق چند جمله ای / برازش منحنی چند جمله ای / عملیات و توابع منطقی / مقایسه منطقی / عملگرهای منطقی / توابع منطقیfind و all ، any / اعداد ویژه / ترسیم داده ها / نمودارهای ٢ بعدی / نمودارهای ٣ بعدی / نمودارهای ۵/۲ بعدی / برنامه نویسی (m-files) / برنامه اصلی / استفاده از diary برای ایجاد برنامه / تابع / کنترل جریان محاسبات / خطایابی برنامه ها / پیغامهای خطا / دستورهایkeyboard و echo .

 

۶- *کتاب آموزش مطلب به کوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید. 

 فصل۱ : کلیاتو اصول  / مقدمات / واژه MATLAB / محیط کار متلب / آغاز کار با متلب / ماتریس Matrix / بردار / آرایه، متغیر، عملیات آرایه ای / تعریف و مقدار دهی به یک متغیر / مشاهده یک متغیر و نوشتن توضیح / بردار- هندسی / بردار- هندسی cell array / توابع اندازه گیر / متغیر داخلی ans / اعلام نوع متغیر / نوشتن دستورات و مشاهده نتایج / پنجره فوری و پنجره برنامه / شکستن یک دستور در چند سطر / نوشتن چند دستور در یک سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و کوچک / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلی / اجرای دستورات سیستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوک try ...catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه / دستورهائی در مورد متغیرها / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب

 / فصل ۲ آشنائی با متغیرها و توابع: آشنائی با انواع متغیر و داده / انواع داده / دادههای عددی، و دستور isa / نکاتی پیرامون single / نکاتی پیرامون int / نکاتی پیرامون char و ترکیب انواع / متغیرهای داخلی یا توکار متلب / دستور فرمت format / ضریب در نمایش اعداد / عملگرها / عملگرهای آرایه ای / اولویت عملگرها / توابع کتاب خانه ای / تولید عدد تصادفی / تولید آرایه با تکرار آرایه دیگر / توابع تحلیل داده ها / توابع زمانی / توابع خاص / توابع کاربر- تعریف / بعضی از توابع ریاضی کتاب خانه ای / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی  / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب /  آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی /  عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر کالن /  تابع linspace / کاربرد یک بردار در تعریف بردار دیگر /  بردار تهی / اندیس اعضاء بردار /بردارهای منطقی / تبدیل بردار عددی به منطقی با تابع logical / حذف بعضی عناصر آرایه / ضرب بردار عددی در بردار منطقی / یافتن محل عناصری با مقدار معین /  یافتن اندیس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /فصل ۳ ماتریس ها تشابه مابین ماتریس ها: / ماتریس های پایهElementary Matrices / ماتریس یگانیidentity matrix / ماتریس های ones , zeros / ایجاد تغییرات بر روی ماتریس / استخراج قسمتی از یک ماتریس / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / استخراج یا حذف ردیف و ستون / عمل گرهای ماتریسی / ضرب ماتریسی /توان ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / چند تابع معمول / استخراج ماتریس از ماتریس دیگر /توابعی که به روی مجموعه عناصر ماتریس عمل میکنند / ماتریس سه بعدی (فضائی) / ماتریس های نمونه / ماتریس جادوئی / ماتریس پاسکال

 / فصل ۴ دستورها و توابع ورودی خروجیدستورهاو توابع : /ورودی خروجی / دریافت ورودی / دریافت با input / دریافت با keyboard / ارسال خروجی / ارسال خروجی به صفحه نمایش، دستور disp (var) / ارسال خروجی به صفحه نمایش، دستور fprint / دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روی دیسک / ارسال خروجی به فایل متن TXT / ضبط ماتریس در فایل متن TXT / ضبط ماتریس در فایل باینری MAX / باز کردن درگاه port /

فصل ۵ آشنائی با ترسیمات/ صفحه های مختصات / صفحه مختصات قائم /  صفحه مختصات قطبی /تبدیل مختصات قائم و قطبی / بردار و رسم منحنی، دستورهای plot , comet / دستورهای figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضیحات روی منحنی / پنجره data statistics / چند منحنی در یک صفحه / دستورهای هم خانواده plot / روش های دیگر نمودار سازی / نمودار ستونی bar / پیشینه نگار hist /نمودار دایره pie / رسم نموداری ماتریس /نمودار ستونی ماتریس / نمودار منحنی ماتریس / نمودار قطبی / نمودار عقربه ای، دستور compass / نمایش هندسی عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot / رسم توابع آشکار explicit functions / رسم توابع ضمنی implicit functions / رسم توابع پارامتریک / تابع داخلی fplot / ویرایش گراف / تعیین محدوده محورها / توری روی گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاری با ماوس / مؤلفه های RGB / رنگی کردن با fill / ادیت از روی پنجره گراف / گیره های گرافیک graphics handles /  

فصل ۶ برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام- فایلِ اسکریپت و ام-فایلِ تابعی / مثال های ریاضی / مثال های آماری / مثال های مکانیک / مثال های اکتریکی / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری /

فصل ۷ گرافیک سه بعدی: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB /  توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافیک سه بعدی /  / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسیم منحنی فضائی / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسیم سطوح فضائی / دستور meshgrid (a,b) /  صفحه مختصات / دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمایش سه بعدی یک ماتریس / توابع فضائی کتاب خانه ای / رسم کُره با sphere و ایجاد افکت های تصویری  / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضی از قابلیت های گرافیکی متلب / زاویه دید یک تصویر / تصویربرداری با getframe / باز نمایش فیلم بادستور movie / تغییرات روی قسمتی از سطح ترسیم سه بعدی / حذف قسمتی از سطح / سایر دستور های ترسیم سه بعدی

 / فصل ۸ ساختارهای تصمیم و تکرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهای نسبتی Relational Operators Logical Operators عملگرهای منطقی / if بلوک / switch بلوک / ساختارهای تکرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منیو

 / فصل ۹ نکاتی پیرامون توابعو تابع کاربر- تعریف : /  گیره تابع function handle feval / تابع تابع کاربر- تعریف /  تابع تابع کتاب خانه ای / تبدیل فایل های متلب /  تبدیل ام- فایل به پرونده پی- کد pcode file /  MATLAB Compiler با کامپایلر متلب C تولید برنامه / C++ تبدیل برنامه گرافیکی به زبان / خلاصه دستورات کامپایلر /  Excel Builder سازنده کسل /

فصل ۱۰ ریاضیاتنمادین Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرایه یا متغیر عددی با دقت افزوده double array / آرایه یا متغیر کاراکتری / شیئ یا متغیر نمادین / انواع دیگر داده / workspace نمایش متغیرها در پنجره / متغیرهای نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین / نمایش اعداد نمادین / نمایش متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین / نمایش اعداد نمادین / عملیات ریاضی / ریشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبدیل به کسرهای جزئی و ریشه و قطب یک تابع تبدیل / تبدیل عبارت جبری به کسر متعارفی گویا / اعداد مختلط نمادین / مزدوج یک عدد مختلط / توابع نمادین / معرفی یک تابع کلی / جای گزینی یک عبارت به جای subs = substitution / تابع نمادین مختلط / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expand collect / فاکتورگیری factor / ساده کردن با simplify / ساده کردن با simple / ماتریس های نمادین / ماتریس با عناصری از متغیرهای نمادین / ماتریس با عناصری از توابع نمادین / رسم تابع نمادین با ezplot / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین

 / فصل ۱۱ عملیات محاسباتی: / حل معادلات / معادله چند جمله ای، دستورهای poly roots / حل معادله با تابع کتاب خانه ای fzero / حل دستگاه معادلات غیر خطی با fsolve جعبه ابزار بهینه سازی Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطی / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک Symbolic Math Toolbox / حل معادله دیفرانسیل عادی با ODE45 / حل معادلات دیفرانسیل عادی جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک Symbolic Math Toolbox / تابع معکوس یک تابع با finverse / ترکیب تابعی با compose / تقریب جبری منحنی معادلات / برخوراندن یک منحنی در معادله چند جمله ای Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دریافت مختصات نقاط منحنی با ginput / حل ترسیمی

 / فصل ۱۲ مباحثی پیرامون رشتهها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / دسترسی به حروف رشته / عدد اسکی یک کاراکتر / m × n رشته / مرتب سازی رشته / مرتب سازی با تابع کتاب خانه ای sort / مرتب سازی رشته با تابع حبابی و مقایسه با sort / توابع رشته ای / تابع strcmp(s1,s  و عملگرهای مقایسه ای برای رشته ها / strcat  جمع کردن رشتهها با دستور / قالببندی رشته String Formatting / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / نگه داری رشته در یک متغیر باsprintf /

فصل ۱۳ سیگنال، سیستم،فیلتر / تبدیلات فوریه / fft() تبدیل فوریه گسسته / ifft(t) تبدیل فوریه گسسته وارون / توابع سیستم ها / tf دستور ایجاد تابع تبدیل زمان پیوسته /ترسیم bode برای یک سیستم / step(), impulse() واکنش پله ای و واکنش ایمپالسی / Nyquist Diagram دیاگرام نایکوییست / tf2ss تغییر تابع تبدیل به فرم فضای حالت / دستور rlocus برای رسم مکان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبک منفی با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / Lead تابع تبدیل زمان گسسته مدار / فیلترها / butter() آنالوگ و دیجیتال، دستور Butterworth فیلتر

 / فصل ۱۴ واسط گرافیکی کاربر / واسط گرافیکی کاربر GUI graphical user interface /  property inspector شاخصه یاب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نویسی /

فصل ۱۵ نکاتی پیرامون صفحهگسترده / برچسب گذاری / برچسب پیش فرض یک سلول / برچسب گذاری دل خواه، متغیر و آرایه در اکسل excel/ کتابخانه داخلی اکسل excel/ فرمول دهی / Formula Bar میله فرمول / رجوع نسبی و رجوع مطلق به سلول / نامگذاری / پر کردن سلول ها با لیست های قراردادی /

فصل ۱۶ عملیات محاسباتی، توابع ونمودارها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / نمودار ستونی / ترسیم منحنی / جبری سازی منحنی / هیستوگرام / تابع کاربر- تعریف در اکسل VBA in Excel /  برنامه نویسی / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلب MATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try...catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، فیلتر/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / فیلترها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table.

 

۷- جزوه آموزش مطلب به کوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

 

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه های یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ی متغیرها / نحوه ی نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله ای ها در MATLAB / جبر چندجمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه ی جواب های n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهای قطبی / رسم نمودارهای دو و سه بعدی / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار های میله ای و دایره ای / مشتق / محاسبه ی حد / محاسبه ی انتگرال / سری تیلور / حل معادلات جبری / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

 

۸- جزوه آموزش مطلب به کوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.

آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار /  پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی /  عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic /  حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی.

 

۹- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به کوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات /  کنترل بهینه و درجه پایداری / فیلتر کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با فیلتر کالمن.

 

۱۰- اسلاید آموزش مطلب ت در ۴۵ اسلاید وحجم ۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۱-جزوه آموزش مطلب در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

 

۱۲- جزوه آموزش مطلب در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible / urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعی / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

 

۱۳- جزوه آموزش مطلب در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

 

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی /  نمودارهای ۳ بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

 

۱۴- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

 ۱۵- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

/ 0 نظر / 213 بازدید