سفرنامه ، گشت و گذار در سرزمین هاسفرنامه ¬ یکی از مهمترین منابع به دست آوردن آگاهی درباره ی وضع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی

دلیل قران کریم برای سفر ¬ با تغییرات فکری و روحی همراه است ¬ به دلیل عادت شکنی و تجاربی که به همراه دارد ¬ افزایش ، دقت ، تأمل و تفکر


انگیزه ها و انواع سفر

                اکتسابی                   تفریحی                      علمی                سیاسی                  مذهبی                 تجاری                     اجتماعی                               نظامی    

       برای پژوهش و           گشت وگذار        برای کسب        هدایا، باج         زیارت         گسترش      بازرگانی          ایرانیان      ایلات    آریایی       محمود    کورش
     بررسی پدیده ی                                           علم             زمینه سازی         اماکن          آیین با                               بر اثر        ترک     به ایران       غزنوی     از پارس
  طبیعی ،انسانی و تاریخی                                                     برای اتحاد و       مقدس         مسافرت                              حمله      به ایران     و هند                       به سارد
                                                               ابن بطوطه               وامبری             ادیان       مبلغان مذهبی                         مغول                      و اروپا                                                      
راولینسون ، دیولافوا                                                      
                                                                                       رشید افندریسفرنامه : گزارش یک یا چند سفر  ¬ هدف سیاسی و نظامی


کاربرد سفرنامه در تاریخ نویسی

                                                         ابن بطوطه                     بیشتر سفرنامه ها                     تأثیر آثار در                       ترسیم اخلاق و آداب
                                                                                            مأموران سیاسی                      نقاشی سیاحان                             و رسوم و ...

                                                  سفرنامه مالی                    اطلاعات اقتصادی و             شاردن=صفویه                            اوژن فلاندن              قاجار
                                              ( شمال آفریقا )                  اجتماعی و آگاهی از                                                       
                                                                                          روابط سیاسی                                                                    آگاهی از همه ی
                                                                                                                                                                              شئون حیات اجتماعی


سلیمان سیرافی : قبل از مارکوپولو به چین قدم گذاشت

کسانی که در سفرنامه شان درباره ی زنان نوشته اند : شاردن ¬ صفویه ، دیولافوا ¬ ناصرالدین شاه قاجار کلاراکولیو
 زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان در سفرنامه ها آمده است.
تفاوت زنان ایرانی در زندگی با زنان سایر کشورها ¬  ناآشنایی سفرنامه نویسان با فرهنگ ایرانی و دینی

/ 0 نظر / 72 بازدید