نیایش اهورامزدا پس از برون و درون پاک

  نیـایـش زرتشـتیـان

زرتشتیان با شستن دست ورو ومطمئن شدن از اینکه پاک هستند ولباس پاک بر تن دارن یعنی برون پاک دارند وبا خواندن اوستای سروش بج وکشتی وبرساد درون را پاک می کنند وبه نیایش اهورا مزدامی پردازند

بنا به سنت ، نماز زرتشتیان پنج بار در روز انجام میشود. در روزگار ما نماز در

خانه انجام میشود ولی اگر کسی بخواهد و امکانش را داشته باشد ، می تواند درآدریان ( آتشکـده ) آن را به جا آورد.آئین زرتشت ائین آزاد زیستن است و

اَشو زرتشت بارها به پیروانش چنین پند می داد که گفته های مرا به خاطر پیام

آور بودنم گوش فرا ندهید بلکه به خـِرَد خود بازگردید و آن مشورت کنید. اگر آن

را خردمندانه دیدید ، به آن عمل کنید.

در آئین زرتشـت هیـچ اجباری وجـود ندارد ، حتی خوانـدن نمازهای پنج گانه کاملا

از روی میل و اراده ی شخصی خود فرد است.

خـوانـدن نماز این سـود را دارد که آدمی را به یاد اَهــورامـزدا ، راستی زندگـانی،

کار و کوشش و رایزنی با خـِرَد می انـدازد. وگرنه اگـر کسی بینـدیشـد که می

توانـد به هــر کـار نادرستـی دسـت بزنـد و با خـواندن نمـاز گـناهـانـش

بخشـوده می شـود به راستـی که درتاریکی قـدم بـرمی دارد.

 

          " زرتشـتی بودن به کـرداراست و نه به گفـتار "

راهنما: نیک است بدانیم که نام آتشکده را تازیان بر سر زبان ها انداخته اند.

نیک تر است آن را آدوریـان بخوانیم.

هـر نماز با این زمزمه ها آغاز میشـود:

به نام خداوند بخشنده مهربان.

خَشنَ اُترَه اَهـورَمَزدا : خشنود گردانم اَهـورامـَزدا را.

فرَوَرانِ مَزدَیَسـنو ، زَرَ توشتریش ، وی دَ ای وُ ، اَهـورَ تَکَ ایشُ :

باور دارم به دین مزدا پرستی که آورده زرتشت است.پیرو آموزش های اَهورایی

هستم که از دیو (دروغ) و دوگانه پرستی به دوراست.

سپس بنا بر آنکه چه هنگامی از روز یا شب باشد ، یکی از نمازهای پنج گانه

خوانده می شود.

نمازگاه هـاون (بامدادان = از بر آمدن خورشید تا نیمروز) 

هـاونی اِ ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ رَثـوِ ، یسنا ای چَ ، وَهما ای چَ ، خَشـنَ اُتـراای چَ ،

فرسس تَ یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم فرشته

پاسبان بامداد پاک و سازنده را (هاون).

ساوَنگهی اِ ، ویس یا ای چَ ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ رَثوِ ، یسنا ای چَ ، خَشنَ اُترا ای چَ

، فرسس تَ یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم آن سرور

دهکده (ویس) را که پاک و دادگستر و سازنده است.

نمازگاه رَپَتوَن ( از نیمروز تا پسین)

رَپیت وی نا ای ، اَشَ اُنِ اَش هـِ رَثو ، یسنا ای چَ ، خَشنَ اُترا ای چَ ، فرَسَس تَ

یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود میکنم فرشته پاسبان نیمروز 

پاک را ( رپیتون)

فرادَت فشوی ، زَن تو ما ای چَ ، اَشَ هـِ رَثو ، یسنا ای چَ ، و هما ای چَ ، خَشنَ 

اُترا ای چَ ، فرَسَس تَ یَای چَ: من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم آن

سرور شهر (زنتو) راکه پاک و دادگستر و سازنده است.

نمازگاه اُزیـرَن (پسین تا فرو رفتن خورشید)

اُزی ای رینا ای ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ رَتو ، یسنا ای چَ ، و هما ای چَ ، خَشنَ اُتـر ای

چَ ، فرَسَس تَ یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می گردانم

فرشته پاسبان پسین پاک را (اُزیـرَن) .

فرادُت وی را ای ، دَخیو ما ای چَ ، اَشَ اُنِ ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ  رَثـوِ ، یسنا ای چَ ،

و هما ای چَ ، خَشنَ اُتـر ای چَ ، فرَسَس تَ یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می

گذارم و خشنود می گردانم آن سرور کشور (دخیو) را که پاک و دادگستر و

سازنده است.

 

نمازگاه سـروثـرَم ( فرو رفتن خورشید تا نیمه شب)

ایوی سر و ثرِ ما ای ، اَی بی گیَا ای ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ رَثوِ ، یسنا ای چَ ، و هما

ای چَ ، خَشنَ اُ تر ای چَ ، فرَسَش تَ یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می گذارم و

خشنود می گردانم فرشته پاسبان شب ( ایو ی سر و ثرَم) پاک را.

فرادُت ویسپام ، هوجیا ای تی ای ، زَرَتَـشـتَر و تِما ای چَ ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ رَثوِ ،

یسنا ای چَ ، و هما ای چَ ، خَشنَ اُتر ای چَ ، فرَسَس تَ یَ ای چَ : من می ستایم و

ارج می گذارم و خشنود می کنم همه رهروان راه اشویی زرتشت را و سرور

اَشوان را.  

نمازگاه اوشَهی نا ای ( از نیمه شب تا بر آمدن آفتاب)

اوشهی نا ای ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـ ِ رَثوِ ، یسنا ای چَ ، وهما ای چَ ، خَشنَ اُتر ای چَ ،

فرَسَس تَ یَ ای چَ : من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می گردانم فرشته

پاسبان پگاه (اوشهی نا ای ) پاک را.

بِزِجینا نمانیا ای چا ، اَشَ اُنِ ، اَشَ هـِ رَثوِ ، یسنا ای چَ ، وهما ای چَ ، خَشنَ اُتر 

ای چَ ، فرَسَس تَ یَ ای چَ:

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می گردانم آن سرور خانه (نمانا) که پاک 

و سازنده و دادگر است.

/ 0 نظر / 53 بازدید