پیام زرتشت

«پیام زرتشت»، عنوان چکامه‌ای از پرویز کوپایی است. این چکامه از اشوزرتشت و پیامش می‌گوید.
 
 پیام زرتشت
هزاران سال پیش از گاه میلاد که گیتی بد سراسر جنگ و بیداد
تو ای زرتشت پاک روشنایی بیاوردی پیام آشنایی
نوید آشتی دادی بشر را ستردی از نهادش رنگ شر را
بیفشاندی ز خود نور خرد را شناساندی نهاد نیک و بد را
نمایاندی به ما با هوشیاری سه مشعل رهنمون کامکاری
سه بنیاد رسا و جاودانه که زان بهتر نباشد در زمانه
به اندیشه‌ی نکو جان زنده کردی به گفتار نکو تابنده کردی
به کردار نکو پاینده کردی سرشت آدمی ارزنده کردی
خرد گفتی که در جان‌ها اهوراست که اهریمن نشان تیرگی‌هاست
به‌ما گفتی خرد را پیشه سازیم وهومن مایه اندیشه سازیم
نگفتی اختیار از آن ما نیست رهایی جز به‌دلخواه خدا نیست
نگفتی آب کوثر در بهشت است نترساندی که دوزخ سرنوشت است
نگفتی‌مان خدا را بنده باشیم هراسان از گنه شرمنده باشیم
تو گاهان درخشان را سرودی به‌فرزان اشامان ره نمودی
خرد را گوهر اندیشه کردی خردورزی و دانش پیشه کردی
به‌ما آموختی هان کار کن کار که کار تست با تیمار پیکار
زن و مردند یکسان در اوستا کسی برتر که جوید راه اشا
بهشت جاودان ما همین است بهشت آنجا که دانش برترین است
بهشت گمرهان دیگر جهانست بهشت ما زمین و آسمان است
دروجان دینشان دیوان‌پرستی است اشویان مهرشان پیمان هستی است
بهشت آنجاست کازاری نباشد برای جنگ افزاری نباشد
هرآن‌کس کو برد سوی اشا راه بفرجام رسایی باشدش گاه

 

/ 0 نظر / 33 بازدید