سخن اشو زرتشت

 سخن از زرتشت :

بزرگترین افسوس آدمی این است که حس می کند می خواهد اما نمی تواند و به یاد می آورد زمانی را که     می توانست اما نخواست .

ستیز من با تاریکی است برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم ، چراغ می افروزم .

همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او .

درخت را بیهوده میفکن که درخت افکن زندگی اش کوتاه باشد .

زندگی شما وقتی شیرین می شود که پندارتان ، کردارتان و گفتارتان نیک باشد .

هر گفتاری و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آن گاه اگر نیک آمد به پیروی از آن پردازید .

/ 0 نظر / 6 بازدید