پیرنارکی

پیرنارکی
به اعتقاد زرتشتیان نازبانو یا زربانو دختر یزدگرد سوم به طور عجیبی در این مکان ناپدید شده است. بعدها شاهزاده مذکور در خواب بیابانگرد روشنبینی ظاهر شده و از او میخواهد که نیایشگاه نارکی را بنا نهد.

ز او میخواهد که نیایشگاه نارکی را بنا نهد.

/ 0 نظر / 30 بازدید