آتش زرتشت

سرود آتش زرتشت

ParsiTajikiDari__atash_zartush.html

از خون سیاوش ایم   هم خون سیاوش ایم.

از جامه سپیدان ایم       هرجامه نمی پوشیم

هم سال اوستاییم       هم آتش زردشتیم

ما آتش زردشتی     ما کشته نمی کشتیم

اسماعیل سامانی         دیوار بخارا بود

ما هم وطن اوییم         او هم وطن ما بود

ما هم کوهی خارای ا یم     دیوار بخارائیم

یک طایفه از لاهور     طایفه ای از توس ایم

هم وارث قاموس ایم      هم وارث ناموس ایم

همشهری فردوسی      همشهری اقبالیم

هم شهری به ناموس ایم      هم شهری به اقبال ایم

از خون سیاوش ایم     هم خون سیاوش ایم

/ 0 نظر / 27 بازدید