اشارات وحشى به آتشکده،آتشگاه،آتشگاه زردشت و آتشگه گبران


آتشکده:

 

گشته در لاله ستان داغ دل لاله عیان           همچو هندو که در آتشکده گیرد آرام

 

*دیوان: 248

آتشگاه:

 

دود روزن بودى آتشگاه قهرش را سپهر           دوزخ تابیده در خاکستر او اخگرى

 

*دیوان: 317

آتشگاه زردشت:

 

شده ز آب وضوى او به یک مشت            به گردون دود از آتشگاه زردشت

 

آتشگه گبران:

 

شد کعبه دل از بتان بتخانه وحشى چون کنم          داغ رقیبانش اگر آتشگه گبران کنم

 

*دیوان: 73

/ 0 نظر / 20 بازدید