نوشته های دینی زرتشتی:نوشته های دینی زرتشتی:
گاهان | اوستا | خرده اوستا | کتیبه ها| بند هشن | دینکرد | زادسپرم | شایست و ناشایست | مینوخرد | ماتیکان هزاردادستان | زند | پازند | ارداویرافنامه| دادستان دینیک | آفرینگان | شکند گمانیک ویچار |

اوستا شناسی:
1. اوستا
1.1 یسنا
1.1.1 گاتها
1.2 یشت ها
1.3 ویسپرد
1.4 وندیداد (ویدیوداد)
1.5 خرده اوستا
1.5.1 دعاهای کوتاهاماکن مقدس مزدیسنا:
آتشکده ها | استودان | برج خاموشان | کعبه زرتشت | زیارتگاه | آتشگاه | آتشکده| آتش ورهرام |

/ 0 نظر / 9 بازدید