تذکره آتشکده آذر

((تذکره آتشکده)) مشتمل است بر دو مجمره در شرح حال 842 تن از
شعرای ایران و هند. مجمره اول حاوی یک((شعله)), سه((اخگر)) و
یک((فروغ)) است که در آن اطوار و اشعار شاهان و شاهزادگان ایران,
توران, هندوستان و چند تن از امرای ترک آمده است. مجمره دوم مشتمل
است بر دو((پرتو)) که((پرتو)) اول به افکار و آرای معاصرین مولف
اختصاص یافته و((پرتو)) دوم خاتمه کتاب است. گفتنی است این کتاب
از روی نسخه چاپ سنگی(بمبئی 1277 ه‌) به چاپ رسیده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید