کاخ کوروش دشتستان - برازجان

این کاخ در سال 1350 به وسیله ی هیات باستان شناسی ایران حفاری شد.