گورستان زرتشتیان -  اهواز

در کوهستان های خاور اهواز دخمه هایی در دل کوه تراشیده شده اند که مدفن زرتشتیان اهواز دردوران پیش از اسلام بوده است