آتشکده عشق

آتشکده عشقم بی یاد تو متروک است

                                                      ماتم کده را مانست ویرانه ویرانه

هر شب به دعا خیزم بر در گه معبودم

                                                    معشوق بیاید باز بر صاحب این خانه

دانم که جفا کردم جانا تو زمن بگذر

                                                    من منتظرم باز آ سوی من دیوانه

                                                                         سمیرا ورمز یار