«خور» مرکز ولایت خوروبیابانک : خور آفتاب است و فرشته نگهبان آفتاب و نماینده کارهایی که در روز خور (روز یازدهم از هر ماه شمسی) انجام میگیرد.

«مهرجان» - مهرگان : مهرجان از روستاهای جنوبی خوروبیابانک است .مهرگان بزرگترین جشن ایران باستان پس از نوروز بوده است .روزی که فرشتگان کاوهآهنگر را یاری دادند تا بر ضحاک پیروز شود و نیز مهرگان نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی می باشدکه در جشن مهرگان می نواختند.

« اُردیب»: از روستاهای خوش آب و هوای خوروبیابانک ، اُردیب مخفف اُردی بهشت و ایرانیان این روز را نیکوترین روز برای رفتن به آتشکده و نیایش می دانستند و نیز اُردی بهشت گان از جشن های ایران باستان بوده.اُردی ، پاکی و درستی و آتش مقدس بوده است.

« اِشتاد» :( مزرعه ای نزدیک جندق): روز 28 هر ماه شمسی و روز نیکی کردن و فرشته نگهبان بر روز اِشتاد است.

این اسامی می رساند که زندگی از پیش ازاسلام بر ساحل کویر نمک جریان داشته و دین و مذهب مردمان این ولایت کهن به کیش زرتشت بوده است.

برگرفته از http://alizst.blogfa.com